Ochrana údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely užívání služeb online vzdělávání znulynaamazon.cz („WWW“)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na výše uvedených WWW. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.
V případě registrace uživatele e-mailem se jedná o e-mailovou adresu a uživatelské jméno.
V případě registrace uživatele přes sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a další) se jedná o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a profilovou fotografii, tato bude použita jako profilová fotografie k účtu na http://www.znulynaamazon.cz.
Osobní údaje ze sociálních sítích jsou použity za účelem užívání elektronického systému a vytvoření profilu, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Steiner Media (pro http://www.znulynaamazon.cz), a usnadnění registrace do elektronického systému.
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.
Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:
i. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
ii. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
iii. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
iv. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.
Tento souhlas uděluji společnosti Steiner Media s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, Brno 642 00, IČ: 29358221, DIČ: CZ29358221, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 74826, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.
Kontaktní údaj – e-mailová adresa může být zpřístupněn třetím stranám (zpracovatelům) za účelem rozesílání elektronické pošty jménem správce osobních údajů v souladu s těmito podmínkami.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě dojde k ukončení poskytování služeb, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Steiner Media (http://www.znulynaamazon.cz).
Beru na vědomí, že Steiner Media je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytla. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je Steiner Media dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu. Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb obchodních partnerů Steiner Media s.r.o. a třetích osob.

Cron Job startuje