Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky užívání elektronického systému společnosti Steiner Media s.r.o. (http://www.znulynaamazon.cz)
1. Úvodní ustanovení
1.1 Společnost Steiner Media s.r.o., IČO: 29358221, DIČ: CZ29358221, se sídlem Pražská 674/156, Brno, 642 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74826 (dále jen „Steiner Media“) vydává tyto podmínky užívání elektronického systému http://www.znulynaamazon.cz – vztahu ke kupujícím (dále jen “Kupující”) (dále jen “Podmínky”).
1.2 Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž Steiner Media vstupuje s kupujícím v souvislosti s jejich užíváním elektronického systému http://www.znulynaamazon.cz a jeho obsahu.
1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Steiner Media nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. Pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro podnikatele.
2. Definice použitých pojmů
2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
Elektronický systém: internetová stránka Steiner Media (http://www.znulynaamazon.cz) a počítačové programy vytvořené Steiner Media určené k užívání (nejenom) ze strany Uživatelů.
Užívání Elektronického systému: užívání obsahu a dalších funkcionalit Elektronického systému v rozsahu, v jakém Elektronický systém toto užívání technicky umožňuje.
Uživatel: každý Kupující, který používá Elektronický systém na počítačové síti Internet.
Účet: rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služeb.
Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronického systému.
Služby: veškeré služby aktuálně nabízené Steiner Media v rámci konkrétního Elektronického systému Uživatelům, zejména online kurzy.
Platební brána: třetí strana zprostředkující platbu mezi Uživatelem a Steiner Media. V případě platby přes platební bránu jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet poskytovatele platební brány a až poté na účet Steiner Media.
3. Registrace Uživatele
3.1 Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Elektronického systému zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti nebo prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách http://www.znulynaamazon.cz po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů. Registrace Uživatele je bezplatná.
3.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k Užívání Elektronického systému.
3.3 Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory Elektronického systému přes e-mailovou adresu dostupnou na internetových stránkách http://www.znulynaamazon.cz. Zrušením Účtu dojde k (i) vymazání Profilu z Elektronických systémů a k (ii) k ukončení zpracování osobních údajů za účelem Užívání Elektronického systému.
3.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
3.5 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.
4. Průběh Užívání Elektronického systému
4.1 Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu.
4.2 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky Elektronického systému.
4.3 Jedná-li se o placenou Službu, v takovém případě Uživatel činí objednávku Služby uskutečněním platby ceny Služby na účet Steiner Media či na účet Platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, kterou Elektronický systém umožňuje v okamžiku placení ceny Služby. Smlouva, na základě které bude Uživateli zpřístupněn obsah Služby pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Steiner Media či na účet Platební brány. V případě, že bude některá platební metoda zpoplatněna, bude na tuto skutečnost Uživatel předem upozorněn.
Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty:

Platební brána akceptuje alespoň tyto platební karty 3D Secure:

4.4 Cena Služeb je v Elektronickém systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.
4.5 Steiner Media Uživateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky konkrétní Služby a poskytne mu znění smlouvy.
4.6 Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Steiner Media formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na sídlo firmy Steiner Media nebo e-mailem na lucie@steinermedia.cz).
4.7 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Steiner Media vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a podepsaný opravný daňový doklad, všechny platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Steiner Media bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.
4.8 Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4.9 Ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Steiner Media zpřístupnila Službu Uživateli (tj. mu ve smyslu § 1837 písm. l) dodala digitální obsah) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Steiner Media dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Steiner Media či na účet Platební brány.
4.10 Steiner Media zpřístupní Uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Uživatel bere na vědomí, že obsah Služby může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému, stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.
4.11 Steiner Media zpřístupní Uživateli Službu, která bude ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku bez vad s ujednanými vlastnostmi a bude mít jakost a užitné vlastnosti Steiner Media popisované, nebo na základě jí prováděné reklamy či údaji uvedenými Steiner Media ohledně Služby očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který Steiner Media pro Službu uvádí nebo pro který se Služba obvykle využívá.
4.12 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. Steiner Media je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
4.13 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému. V době výpadku či odstávky Elektronického systému může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupná. Rozsah poskytování Služeb uvedený v článku 4.9. těchto Podmínek platí do doby, než Steiner Media přestane provozovat Elektronický systém nebo přestane poskytovat Službu (resp. konkrétní online kurz). Uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní online kurz) využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby (resp. konkrétního online kurzu) dle článku 4.3 těchto Podmínek; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.
4.14 V souladu s § 2169 Občanského zákoníku nemá-li Služba stanovené vlastnosti ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku, může Uživatel požadovat i zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na zpřístupnění nové Služby či její části má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Službu řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Steiner Media nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že Steiner Media nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.
4.15 Je-li vada Služby ve smyslu § 1923 Občanského zákoníku odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
4.16 V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.
Steiner Media přijímá reklamaci primárně na e-mailové adrese lucie@steinermedia.cz, v případě nefunkčnosti této e-mailové adresy na sídle společnosti, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb, Steiner Media nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci v nejbližším možném termínu nejdéle však do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4.17 Je-li v rámci Služby Uživateli umožněno vkládat příspěvky, recenze či jiné texty do Elektronického systému, Steiner Media si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné, nereálné či odporující dobrým mravům nebo standardům korektní diskuze. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Steiner Media Uživatele povinna informovat.
4.18 Steiner Media si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronického systému (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud Uživatel:
•    minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
•    rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy, které mohou poškodit dobré jméno Steiner Media či jiných osob;
•    v důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
•    opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
•    činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů; nebo
•    založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.
5. Souhlas s etickým kodexem Elektronického systému
5.1 Uživatel svou registrací do Elektronického systému vyjadřuje svůj souhlas s Etickým kodexem http://www.znulynaamazon.cz.
5.2 Etický kodex http://www.znulynaamazon.czstanovuje, že Uživatel vykonává online studium v Elektronickém systému samostatně a poctivě, tj. prochází studijní materiály a video-lekce pečlivě a samostatně.
5.3 Etický kodex dále stanovuje, že ve vztahu Uživatele k dalšímu Uživateli je nutné, aby se Uživatel choval v souladu s dobrými mravy a byl nápomocen ve vzdělávacím procesu ostatním. V případě, že při užívání Služby Uživatel nebude dodržovat dobré mravy, má Steiner Media právo účet Uživatele bez uvedení důvodu bezodkladně zrušit.

6. Užívání cookies
6.1 Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům Steiner Media.
6.2 V rámci Elektronických systémů používá Steiner Media cookies za těmito účely:
•    udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Steiner Media byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
•    základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené Uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
6.3 Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti Steiner Media slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
•    Google Analytics – Steiner Media používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
•    konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky Steiner Media;
•    konverzní kódy Facebook – pro účely měření efektivity reklamy na stránky Steiner Media;
•    Google AdWords – Steiner Media může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky Steiner Media, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby Steiner Media. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
•    Steiner Media si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše;
7. Odpovědnost Steiner Media
7.1 Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Steiner Media nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
7.2 Steiner Media neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Steiner Media. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Steiner Media. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Steiner Media, zavazuje se Steiner Media bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Steiner Media bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
8. Autorská práva a ochranné známky
8.1 Veškerý obsah Elektronického systému je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Steiner Media, popřípadě jejích poskytovatelů licence. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytnutím Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.
8.2 Uživatel není oprávněn Užívat Elektronický systém nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Steiner Media. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému ze strany Uživatelů.
8.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronickém systému je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Steiner Media jsou zakázány. Zejména je zakázáno obsah Elektronického systému rozmnožovat, rozšiřovat či sdělovat třetím osobám.
9. Rozhodné právo
9.1 Právní vztah mezi Uživatelem a Steiner Media se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
10. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech
10.1 Steiner Media prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Steiner Media byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 3. 10. 2014 pod číslem registrace: 00054798. V případě některých Služeb může Steiner Media figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.
10.2 Steiner Media prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele. Steiner Media je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
10.3 Steiner Media (v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů) je oprávněna Uživateli nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém Profilu. Informace o Uživatelích nebudou ze strany Steiner Media poskytnuty třetím osobám.
10.4 Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronickém systému jsou ze strany Steiner Media zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Steiner Media dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
11. Korespondenční údaje
11.1 Korespondenční údaje Steiner Media jsou následující:
Steiner Media s.r.o.
Pražská 674/156
642 00 Brno
11.2 Pro kontaktování Steiner Media elektronickou cestou na e-mailu lucie@steinermedia.cz
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Steiner Media je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji Steiner Media Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
12.2 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2017.
12.3 Pro subjekty využívající Elektronické systémy v souvislosti se svým podnikáním platí stejné Obchodní podmínky Steiner Media, které lze nalézt v elektronické podobě na http://www.steinermedia.cz/obchodni-podminky a dále články 3, 4.1., 4.2, 4.9–4.12, 4.17, 4.18, 5 a 12.3 těchto Podmínek a z článku 2 těchto Podmínek jen takové definice, které Obchodní podmínky neupravují jinak; pro účely článku 4.12 se tento vedle Uživatele vztahuje obdobně i na Klienta.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely užívání služeb online vzdělávání www.znulynaamazon.cz
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na výše uvedených WWW. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.
V případě registrace uživatele e-mailem se jedná o e-mailovou adresu a uživatelské jméno.
V případě registrace uživatele přes sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a další) se jedná o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a profilovou fotografii, tato bude použita jako profilová fotografie k účtu na www.znulynaamazon.cz.
Osobní údaje ze sociálních sítích jsou použity za účelem užívání elektronického systému a vytvoření profilu, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Steiner Media (pro www.znulynaamazon.cz), a usnadnění registrace do elektronického systému.
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.
Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:
i     svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
ii    svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
iii    tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
iv   právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách.
Tento souhlas uděluji společnosti Steiner Media s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, Brno 642 00, IČ: 29358221, DIČ: CZ29358221, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 74826, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.
Kontaktní údaj – e-mailová adresa může být zpřístupněn třetím stranám (zpracovatelům) za účelem rozesílání elektronické pošty jménem správce osobních údajů v souladu s těmito podmínkami.
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě dojde k ukončení poskytování služeb, jak jsou definovány v Podmínkách užívání elektronického systému společnosti Steiner Media (www.znulynaamazon.cz).
Beru na vědomí, že Steiner Media je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytla. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je Steiner Media dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu. Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb obchodních partnerů Steiner Media s.r.o. a třetích osob

Cron Job startuje